Garantie

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de wettelijk bepaalde termijn te rekenen vanaf die levering

Indien u problemen ondervindt met een artikel neemt u best contact op met Vermeersch-Deconinck nv zodat de medewerkers u de nodige toelichtingen kunnen geven hoe dit euvel zo snel mogelijk kan worden opgelost. Indien de goederen voor reparatie naar ons moeten worden gestuurd zullen de kosten om het artikel naar ons te sturen voor rekening zijn van de klant. De reparatie alsook de daarbij horende transportkosten zijn voor rekening van Vermeersch-Deconinck nv. Indien het niet meer mogelijk is een artikel te repareren, zal dit door een gelijkwaardig artikel worden vervangen. Een restitutie zal in geen enkel geval mogelijk zijn.

Let wel dat de garantie komt te vervallen indien er "opzettelijk" schade werd toegebracht of indien het product zich niet meer in originele staat bevindt. Garantie valt ook niet te verwarren met slijtage.

Vraag het aan Vermeersch-Deconinck